เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ภาค ๑/๒๕๖๐

เพื่อให้การจัดการศึกษา ภาค 1/๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

 ๑. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐

 ๒. ตารางการศึกษา ภาคการศึกษาที ๑/๒๕๖๐