เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ประวัติหน่วยวิทยบริการ

หน่วยวิทยบริการฯ เดิมมีฐานะเป็นโครงการขยายห้องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  (ป.บส.) ตั้งอยู่ที่วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามมติของ  สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๔๘  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  มีพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรม เข้ารับการศึกษา จำนวน 34 รูป  เนื่องจากวัดโคกพลู มีโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และได้จัดการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด คณะสงฆ์จังหวัดตาก จึงมีมติเห็นชอบให้มาดำเนินการจัดการศึกษา ณ วัดท่านา  ตำบลหนองบัวใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

พ.ศ. 2551  สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2551 ที่ประชุมมีมติให้เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ณ วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก และอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2551

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 และประกาศเรื่อง อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2551

พ.ศ. 2552  สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. 2552 ที่ประชุมมีมติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ปีการศึกษา 2552 

พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  ประกอบพิธีเปิดหน่วยวิทยบริการอย่างเป็นทางการ โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีและกำหนด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทำบุญครบรอบวันเปิดหน่วยวิทยบริการฯ   

พ.ศ. 2555  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ปีการศึกษา 2555 

พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555  เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ปีการศึกษา 2555 

พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555  สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ณ วัดอรัญเขต อำเภอแม่สอด