เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปณิธาน

“ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”

ปรัชญาหน่วยวิทยบริการ

“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”

วิสัยทัศน์หน่วยวิทยบริการ

“มุ่งพัฒนาหน่วยวิทยบริการให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจัดการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน”

พันธกิจหน่วยวิทยบริการ

หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งปฏิบัติภารกิจหลักที่สำคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจที่สำคัญ 5 ด้าน ดังนี้

1)มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ และความรับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรและสถาบันต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรทางการวิจัยให้เป็นมาตรฐานสากล

3)มุ่งเน้นบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแบบสหวิทยาการ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความร่วมมืออันดีกับสังคม

4)มุ่งส่งเสริมการศึกษาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการดำรงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคล องค์กรและสังคม 

5)ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ และการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล