เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


สาขาวิชาที่เปิดสอน

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก จัดการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ ,(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐,(ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเปิดหน่วยวิทยบริการ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยการอนุมัติของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

  1. ประกาศเปิดหน่วยวิทยบริการฯ
  2. ประกาศอนุมัติเปิดสอนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
  3. ประกาศอนุมัติเปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์
  4. ประกาศอนุมัติเปิดสอนสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  5. ประกาศอนุมัติเปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  6. ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (สกอ.)

 

  1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
  2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  4. ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์