เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


บุคลากร

  พระครูโกวิทบุญเขต  รักษาการผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จังหวัดตาก,อาจารย์

  นายอำนาจ  ทาปิน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,อาจารย์

  นายอำนาจ  สาเขตร์  ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป,อาจารย์

  ดร.วีระ  จุฑาคุปต์  หัวหน้าฝ่ายนิติกร,หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,อาจารย์

  พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร  รักษาการฝ่ายวางแผนและวิชาการ,อาจารย์

  นายบุญเตือน  ทรัพย์เพชร  หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต,หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

   นางสาวณัฐชยา  วงษา  นักวิชาการการเงินและบัญชี,อาจารย์

   นางทัศนีย์ เนื่องดัด  นักวิชาการพัสดุ 

   นางสาวพนมพร  เมฆพัฒน์  นักวิชาการศึกษา

  พระกำทอน  สุธมฺโม  บรรณารักษ์

พระเจริญ ปญฺญาวชิโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางออน ขำศิริ แม่บ้าน