เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                                                          คณาจารย์ประจำหลักสูตร

                               

๑. ดร.วีระ  จุฑาคุปต์

                                                                                                                                            

 วุฒิการศึกษา

  ป.ร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น(Western University)

  ศศ.ม.(การจัดการ - พัฒนาสังคม)๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยนิด้า 

  น.บ.(นิติศาสตร์)๒๕๒๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  ผลงานทางวิชาการ

   บทความเรื่อง กฎหมายกับคุณธรรม / จริยธรรม

   หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

   กฎหมายทั่วไป

   กฎหมายลักษณะพยาน

๒. นายสุขสันต์  เขียวพลอย

                              

วุฒิการศึกษา

พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พธม.(รัฐประศาสนศาสตร์)๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พธ.บ.(รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ)๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นักธรรมเอก

ผลงานทางวิชาการ

 บทความเรื่อง ๑.ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในยุคโลกาภิวัตน์

                       ๒.ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒราสังคมไทย

 

๓. พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร

                             

วุฒิการศึกษา

พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร.ม.(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พธ.บ.(รัฐศาสตร์)๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ผลงานทางวิชาการ

บทความเรื่อง..การบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

 

๔. นายอำนาจ   สาเขตร์

                             

 วุฒิการศึกษา

  ร.ป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วิทยาลัย

  ศศ.ม.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎกำแพงเพชรวิทยาลัย

 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

 เอกสารประกอบการสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

๕.นายอำนาจ  ทาปิน

                              

 

วุฒิการศึกษา

ร.ม.(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พธ.บ.(รัฐศาสตร์)๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค

 ผลงานทางวิชาการ

   บทความเรื่อง ๑.ความได้เปรียบทางการแข่งขัน/การพัฒนาคุณภาพ

                         ๒.ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย