เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

                                             คณาจารย์ประจำหลักสูตร

                      

๑. พระครูวินัยธรปัญญา  ปญฺญาวโร

      

วุฒิการศึกษา

  พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นักธรรมเอก

ผลงานทางวิชาการ

   บทความเรื่อง การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา

 

๒. นายบุญเตือน  ทรัพย์เพชร

      

วุฒิการศึกษา

  ป.ธ.๙(แม่กองบาลีสนามหลวง)๒๕๔๖

  ศศ.ม(การบริหารองค์กร) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเกริก

ผลงานทางวิชาการ

  บทความเรื่อง ๑.การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจ.ร.

                         ๒.การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ วารสาร มจ.ร.พุทธชินราชปริทรรน์

 

๓. นางสาวณัฐชยา  วงษา

      

วุฒิการศึกษา

บธบ(บริหารธุรกิจ)๒๕๕๐ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง  

บร.บ(การบัญชี)๒๕๕๐ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

ผลงานทางวิชาการ

  บทความเรื่อง การจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารสืบเนื่งในงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ ๗ 

 

๔. พระครูโกวิทบุญเขต   (ชื่อเดิม พระรอด  อคฺคจิตฺโต) ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ (มจร.ตาก)

      

วุฒิการศึกษา

พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ร.ม.(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นักธรรมเอก

ผลงานทางวิชาการ

  บทความเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระพุทธศาสนา เอกสารสืบเนื่องในงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๗ (หน้าที่ ๑๐๘๐)

 

๔. พระอธิการเฉลย   ฉนฺทโก

       

วุฒิการศึกษา

พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ร.ม.(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พธ.บ.(รัฐศาสตร์)๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นักธรรมเอก ประเรียญธรรม ๑,๒ ประโยค