เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


 คลิ๊กเพื่อเข้ากรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖

 

บทความ & บทความทางวิชาการ

การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล
พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร
การบริหารการพัฒนาบนพื้นฐานของการเปลียนแปลง
อำนาจทาปิน
กฏหมายกับคุณธรรมจริยธรรม
ดร. วีระ จุฑาคุปต์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์
นายอำนาจ สาเขต์
การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา
พระครูวินัยธร ปญญา ปญฺญาวโร
ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคมไทย
นายสุขสันต์ เขียวพลอย
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
นายสุขสันต์ เขียวพลอย
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนยุค 4.0
พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก
การจัดการพัฒนาวัดในยุคThailand 4.0
พระครุโกวิทบุญเขต
ประสิทธิภาพในการบริหารยุคใหม่
นายสุขสันต์ เขียวพลอย