หน้าแรก
เมนูหลัก


สาขาวิชาที่เปิดสอน

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก จัดการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ ,(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐,(ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเปิดหน่วยวิทยบริการ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยการอนุมัติของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

  1. ประกาศเปิดหน่วยวิทยบริการฯ
  2. ประกาศอนุมัติเปิดสอนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
  3. ประกาศอนุมัติเปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  4. ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (สกอ.)
  • หลักสูตรและโปรแกรมการจัดการศึกษา นิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๕
  • ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

  1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
  2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  3. ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์