หน้าแรก
เมนูหลัก


แผนงาน/โครงการ

เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ และการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา หน่วยวิทยบริการฯ จึงตระหนักถึงแผนงานในการดำเนินการบริหารงาน และการจัดการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการบริหารงาน และการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการจัดทำแผน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงแผนฯ รวมทั้งดำเนินการจัดทำแผนฯ เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงาน และเพื่อคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต

  1. แผนพัฒนาระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ปรับปรุงครั้งที่ ๑
  2. แผนพัฒนาระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ปรับปรุงครั้งที่ ๒
  3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  4. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  5. แผนพัฒนาอาจารย์
  6. แผนพัฒนานิสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  7. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  8. แผนพัฒนานิสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘