หน้าแรก
เมนูหลัก


ห้องสมุดสารสนเทศ

 

 

 

 

 

เจ้าหนา้ที่่ บรรณารักษ์

    ห้องสมุด หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าวิจัยของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนทั่วไป ตามเกณฑ์ที่สำนักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS โปรแกรมเดียวกัน ให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ของบรรณารักษ์ ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาโปรแกรมห้องสมุดและเครื่อง Server อยู่ที่ส่วนกลาง และทางมหาวิทยาลัยแม่จะสนับสนุนงบประมาณในการอบรมบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เป็นการช่วยเหลือห้องสมุดสาขาอีกทางหนึ่งด้วย

                  

เพื่อให้การบริหารงานเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ใช้แบบระบบทศนิยมดิวอี้  (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอี้  ในขณะที่เขากำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College) แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อยต่างๆ หมวดใหญ่ 10 หมวด โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้

000 เบ็ตเตล็ด (Generalities)

100 ปรัชญา (Philosophy)

200 ศาสนา (Religion)

300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)

400 ภาษาศาสตร์ (Language)

500 วิทยาศาสตร์ (Science)

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology)

700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)

800 วรรณคดี (Literature)

900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)   

 • รหัสบาร์โค้ตสมาชิก ใช้รหัสนิสิต ตามที่สำนักทะเบียนและวัดผลกำหนด กรณีบัตรนิสิตออกไม่ทัน ให้ห้องสมุดแต่ละแห่งออกบัตรชั่วคราว โดยใช้รหัสนิสิต

 • รหัสบาร์โค้ตหนังสือ กำหนดเป็น ๑๓ หลัก ๕ หลักแรก เป็นรหัสหน่วยงาน ๖-๑๓ เป็นเลขลำดับบาร์โค้ต มีอักษรย่อ ห้องสมุดเช่น MCU : TAK = มจร ตาก ติดไว้ปกหลัง    เพื่อความสะดวกในการยืม-คืน

 • การติดสันหนังสือให้ได้ระดับเดียวกัน ปกติ กำหนด ๒ นิ้ว นับขึ้น
 • ประทับตราห้องสมุด(วงกลม) ตราห้องสมุดที่สันหนังสือ และเลขเรียกหนังสือ
 • ระบบการยืม-คืน ใช้ระบบเดียวกับคือ VTLS กรณีที่มีการกำหนดวันยืม-คืน แตกต่างออกไปให้ประสานกับผู้ดูแลระบบกำหนดให้ เป็นกรณีๆไป
 • ในการวิเคราะห์หนังสือ ให้บรรณารักษ์ตรวจสอบรายชื่อหนังสือก่อนวิเคราะห์    ทุกครั้ง หากมีแล้วให้คัดลอกและเพิ่มโลเคชั่นเป็นของตัวเอง โดยไม่ต้องวิเคราะห์ใหม่
 • คู่มือวิเคราะห์ใช้หนังสือหอสมุดแห่งชาติ หัวเรื่องของอาจารย์อัมพวา
 • การวิเคราะห์ข้อมูลหนังสือลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ ซึ่งประกอบด้วย เลขบาร์โค้ตหนังสือ เลข ISBN ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง รายการเพิ่มผู้แต่ง ชื่อเรื่อง รายการเพิ่มชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา แหล่งที่มาของหนังสือ กลุ่มสิ่งพิมพ์ หมายเหตุ เลขหมู่ระบบ   ดิ้วอี้  หัวเรื่อง สารบาญหนังสือ บันทึกรายการหนังสือที่บรรณารักษ์วิเคราะห์บันทึกรายการหนังสือลงกระดาษ  Worksheet และให้เจ้าหน้าที่ช่วยบันทึกลงโปรแกรมระบบงานห้องสมุด VTLS
 • เตรียมความพร้อมหนังสือก่อนให้บริการ
 1. ประทับตราห้องสมุดที่สันหนังสือทั้ง ๓ ด้าน และหน้าลับ
 2. ติดบาร์โค้ตที่ปกหลังของหนังสือ
 3. ติดบัตรกำหนดส่งที่ใบรองปกหลังของหนังสือ
 4. พิมพ์เลขหมู่ลงบนสติกเกอร์สำหรับติดสันหนังสือ
 5. นำสติกเกอร์ที่พิมพ์เลขหมู่แล้วมาติดที่สันของหนังสือ
 6. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวเล่มหนังสืออีกครั้งก่อนนำขึ้นชั้นให้บริการ

 บริการลงทะเบียนขอใช้ห้องสมุดสารสนเทศ