หน้าแรก
เมนูหลัก


เอกสาร/สื่อประกอบการเรียนการสอน

 1. วิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  พรสินธุ์
 2. วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน  มหาอำนาจ
 3. วิชาการวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย  มหาอำนาจ
 4. วิชาการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3  มหาอำนาจ
 5. วิชาพระไตรปิฎกศึกษา  บุญเตือน
 6. วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย  พระครูบรมธาตุกิจจาทร
 7. วิชาการศึกษาสงเคราะห์แนวพุทธ  พระครูบรมธาตุกิจจาทร
 8. วิชาการศึกษาสงเคราะห์แนวพุทธ ไฟล์ที่ 1  ไฟล์ที่ 2  ไฟล์ที่ 3  มหาอำนาจ
 9. วิชาการสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ  พระครูบรมธาตุกิจจาทร
 10. วิชาการสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2  มหาอำนาจ
 11. วิชาหลักการฝึกอบรมและการประชุม  พระครูบรมธาตุกิจจาทร
 12. วิชาศาสนาทั่วไป  พระครูบรมธาตุกิจจาทร
 13. วิชาพุทธวิธีบริหาร พระพรหมบัณฑิต
 14. วิชาการบริหารการพัฒนา  มหาอำนาจ
 15. วิชากฎหมายทั่วไป  ดร.วีระ
 16. วิชาบาลีไวยากรณ์  มหาอำนาจ
 17. วิชาแต่งแปลบาลี  มหาอำนาจ
 18. วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดร.วีระ
 19. วิชาการเมืองกับการปกครองของไทย  พรสินธ์ุ
 20. วิชากฎหมายลักษณะพยาน ไฟล์ที่ 1  ไฟล์ที่ 2  ไฟล์ที่ 3  ไฟล์ที่ 4  ดร.วีระ
 21. วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ ไฟล์ที่ 1  ไฟล์ที่ 2  ไฟล์ที่ 3  ไฟล์ที่ 4  ไฟล์ที่ 5  ไฟล์ที่ 6  มหาอำนาจ
 22. วิชาการบริหารงานคณะสงฆ์  พระครูบรมธาตุกิจจาทร
 23. วิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง  พระมหาจักรพันธ์
 24. วิชาการบริหารโครงการ  บุญเตือน
 25. คู่มือการศึกษาอิสระ  พระมหาจักรพันธ์
 26. วิชากฎหมายปกครอง  ดร.วีระ
 27. ปรัชญาการเมือง  ดร.วีระ
 28. การเขียนรายงานทางวิชาการ  มหาอำนาจ
 29. พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน พระครูบรมธาตุกิจจาทร
 30. พุทธวิธีการบริหาร พระครูบรมธาตุกิจจาทร
 31. วิชาธรรมนิเทศ ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2