หน้าแรก
เมนูหลัก


คู่มือปฏิบัติงานสอนของอาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มุ่งจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๕ เพื่อสร้างและพัฒนาให้คนมีความรู้และความสามารถ มีความคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและมีความสุข อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองของประเทศ สืบไป

  1. ปกหน้า
  2. ปกหลัง
  3. คำนำ
  4. สารบัญ
  5. ส่วนที่ ๑ บทนำ
  6. ส่วนที่ ๒ สาระสำคัญการจัดการเรียนการสอน
  7. ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
  8. ส่วนที่ ๔ การปฏิบัติงานสอน
  9. ภาคผนวก

ดาวน์โหลดไฟล์ มคอ.๕ (word)