หน้าแรก
เมนูหลัก


คณะกรรมการบริหาร

  พระราชรัตนสุธี ดร.  ประธานกรรมการ

  พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร.  รองประธานกรรมการ

  พระครูโกวิทบุญเขต   อาจารย์ประจำสาขา

  พรมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร   อาจารย์ประจำสาขา

  นายอำนาจ  ทาปิน   อาจารย์ประจำสาขา

  พระประสิทธิศ๊ลคุณ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  พระครพิทักษ์บรมธาตุ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายอำนาจ  สาเขตร์                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   นางกุลจิรา  ชำนิบรรณาการ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  พณฯอุดร ตันติสุนทร             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ดร.วรพล  วรสุวรรณโรจน์          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ