หน้าแรก
เมนูหลัก


บุคลากร

    
 

 พระครูโกวิทบุญเขต  ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จังหวัดตาก

 

 นายอำนาจ  ทาปิน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  

 นายอำนาจ  สาเขตร์  ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 ดร.วีระ  จุฑาคุปต์  หัวหน้าฝ่ายนิติกร,หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  

พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร  ฝ่ายวางแผนและวิชาการ


นายสุขสันต์   เขียวพลอย    ฝ่ายกิจการนิสิต

 

 นายบุญเตือน  ทรัพย์เพชร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

นางสุภวรรณ  จันทร์พวง  นักวิชาการการเงิน

   

 นางสาวณัฐชยา  วงษา  นักวิชาการบัญชี

   

 นางทัศนีย์ เนื่องดัด  นักวิชาการพัสดุ 

 

 นางสาวพนมพร  เมฆพัฒน์  นักวิชาการศึกษา

 

พระกำทอน  สุธมฺโม  บรรณารักษ์

 

พระเจริญ ปญฺญาวชิโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางออน ขำศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ