หน้าแรก
เมนูหลัก


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                                       คณาจารย์ประจำหลักสูตร

                               

๑. ดร.วีระ  จุฑาคุปต์

                                                                                                                   

 วุฒิการศึกษา

  ป.ร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น(Western University)

  ศศ.ม.(การจัดการ - พัฒนาสังคม)๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยนิด้า 

  น.บ.(นิติศาสตร์)๒๕๒๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  ผลงานทางวิชาการ

   บทความเรื่อง  

                         ๑. ความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษากฏหมาย, สัมนาวิชาการระดับชาติ มจร.ครั้งที่ ๔ "พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย",มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คณะสังคมศาสตร์

                         ๒. บทบาทและความสำคัญของการเลือกตั้งที่มีต่อระบบการเมือง, งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS II "คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND ๔.๐", มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,คณะสังคมศาสตร์

   

๒. นายสุขสันต์  เขียวพลอย

      

วุฒิการศึกษา

พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พธม.(รัฐประศาสนศาสตร์)๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พธ.บ.(รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ)๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นักธรรมเอก

ผลงานทางวิชาการ

 บทความเรื่อง 

                       ๑.ภาวะผู้นำกับวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์, งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU COONGRESS II "คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND ๔.๐", มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์

                       ๒.ภาวะผู้นำกับการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน, สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๔ "พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย", มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์

                       

 

๓. พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร

      

วุฒิการศึกษา

พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร.ม.(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พธ.บ.(รัฐศาสตร์)๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ผลงานทางวิชาการ

บทความเรื่อง

                       ๑. ไทยแลนด์ ๔.๐ กับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ "พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐",วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

                       ๒. มุมมองทางรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลง ในยุค Thailand ๔.๐, งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS II "คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND ๔.๐",มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คณะส้งคมศาสตร์

                       ๓. ผลกระทบของการพัฒนาที่่เหลื่่อมล้ำ นำไปสู่ความล้าหลัง, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๕"การสร้างองค์ความรูู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 

๔. นายอำนาจ   สาเขตร์

      

 วุฒิการศึกษา

  ร.ป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วิทยาลัย

  ศศ.ม.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎกำแพงเพชรวิทยาลัย

 ผลงานทางวิชาการ

 บทความเรื่อง

                       ๑. บทบาทภาวะผู้นำ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐, สัมนาวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๔ "พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย",มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คณะสังคมศาสตร์

                       ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล ,งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS II คุณภาพอุดมศึกษาไทยยุค THAILAND ๔.๐,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,คณะสังคมศาสนตร์

 

๕.  นายอำนาจ  ทาปิน

       

 

วุฒิการศึกษา

ร.ม.(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พธ.บ.(รัฐศาสตร์)๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค

 ผลงานทางวิชาการ

   บทความเรื่อง 

                        ๑. บุพเพสันนิวาสยุค ๔ G , การประชุมวาชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ "พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐", วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

                        ๒. การบริหารการพัฒนาภายใต้ภาวะคุกคามเชิงนโยบาย, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ "การส้รางองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", มหาวิทยาลัยปทุมธานี