หน้าแรก
เมนูหลัก


สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

                                             คณาจารย์ประจำหลักสูตร

                      

๑. พระครูวินัยธรปัญญา  ปญฺญาวโร

      

วุฒิการศึกษา

  พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นักธรรมเอก

ผลงานทางวิชาการ

   บทความเรื่อง 

                         ๑.การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรม,(THE SANGHA ADMINISTATION ACCORDING TO BRAHMAVIHARADHAM) , สัมนาวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๔ "พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ 

                         ๒.ประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ,(THE EFFICIENCY MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT MODEL BUDDHISM), งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (MCU Congress II) ,เรื่อง "คุณภาพอุดมศึกษาในยุค Thailand ๔.๐" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์

                         ๓.ประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา,(THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH THE THREEFOLD TRAINING) (TISIKKHA), วารสาร มจร. พุทธชินราช ปริทรรศน์ 

                       

 

๒. นายบุญเตือน  ทรัพย์เพชร

      

วุฒิการศึกษา

  ป.ธ.๙(แม่กองบาลีสนามหลวง)๒๕๔๖

  ศศ.ม(การบริหารองค์กร) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเกริก

ผลงานทางวิชาการ

  บทความเรื่อง   

                        ๑.ฆราวาสาภิบาล : หลักการปกครองครอบครัว(Gharavasabhibal : Family Governance Principles), "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐", วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

 

๓. นางสาวณัฐชยา  วงษา

      

วุฒิการศึกษา

บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)๒๕๕๕ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง  

บช.บ(บัญชีบัณฑิต)๒๕๕๐ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

ผลงานทางวิชาการ

  บทความเรื่อง  

                        ๑.การตัดสินใจทางการบริหาร(Decision Management), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ "พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐", วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

                        ๒.แนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่(Modern management guidelines), งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (MCU Congress II),"คุณภาพการศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐", มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์

 

๔. พระครูโกวิทบุญเขต   (ชื่อเดิม พระรอด  อคฺคจิตฺโต) ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ (มจร.ตาก)

      

วุฒิการศึกษา

พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ร.ม.(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นักธรรมเอก

ผลงานทางวิชาการ

  บทความเรื่อง 

                        ๑.การบริหารการพัฒนาภายใต้สถานการณ์ภาวะคุกคามเชิงนโยบาย, การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ "การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน",มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 

๔. พระอธิการเฉลย   ฉนฺทโก

       

วุฒิการศึกษา

พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ร.ม.(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พธ.บ.(รัฐศาสตร์)๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 นักธรรมเอก ประเรียญธรรม ๑,๒ ประโยค

 ผลงานทางวิชาการ

   บทความเรื่อง 

                         ๑.การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อความยั่งยืนยุค ไทยแลนด์ ๔.๐,(Buddhist Development for the Sustainable in Thailand ๔.๐), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ "พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ ๔.๐", มหาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

                         ๒.ปัจจัยทางสังคมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Social Factors on Sustainable Devlopment), งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (MCU Congress II),คุณภาพการศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐ ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์

                         ๓.ผลกระทบของการพัฒนาที่เหลื่อมล้ำนำไปสู่ความล้าหลัง , การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจันระดับชาติ ครั้งที่ ๕ "การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน", มหาวิทยาลัยปทุมธานี