หน้าแรก
เมนูหลัก


หมวดวิชาเฉพาะ

      ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา

       ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 

             ๐๐๐ ๑๑๔   วรรณคดีบาลี

             ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์

             ๐๐๐ ๑๔๖    แต่งแปลบาลี

             ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา

             ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก

             ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก

             ๐๐๐ ๑๕๐    พระอภิธรรมปิฎก

      ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป

             ๐๐๐ ๑๕๘    ประวัติพระพุทธศาสนา

             ๐๐๐ ๒๕๙    เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

             ๐๐๐ ๒๖๐    การปกครองคณะสงฆ์ไทย

             ๐๐๐ ๒๖๑    ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

             ๐๐๐ ๒๖๒    ธรรมนิเทศ

             ๐๐๐ ๒๖๓    งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

       ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ

              ๐๐๐ ๑๕๑    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑

              ๐๐๐ ๑๕๒    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒

              ๐๐๐ ๒๕๓    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓

              ๐๐๐ ๒๕๔    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔

              ๐๐๐ ๓๕๕    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

              ๐๐๐ ๓๕๖     ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖

              ๐๐๐ ๔๕๗    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

       ๒.๒. วิชาแกนทางพระพุทธศาสนา

              ๔๐๓ ๓๐๑     พุทธวิธีการบริหาร

              ๔๐๓ ๓๐๒     การจัดการทรัพยืสินของพระพุทธศาสนา

              ๔๐๓ ๓๐๓     กฏหมายคณะสงฆ์

              ๔๐๓ ๔๐๔     การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ

              ๔๐๓ ๔๐๕     การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซี่ยน

       ๒.๓. วิชาเฉพาะด้านการจัดการเชิงพุทธ 

              ๔๐๓ ๒๐๖     ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ

              ๔๐๓ ๒๐๗     ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

              ๔๐๓ ๓๐๘     ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

              ๔๐๓ ๓๐๙      การจัดการเชิงกลยุทธ์

              ๔๐๓ ๓๑๐      การจัดการสาธารณูปการ

              ๔๐๓ ๓๑๑      การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

              ๔๐๓ ๓๑๒      การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ

              ๔๐๓ ๓๑๓      การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุุทธ 

              ๔๐๓ ๓๑๔      การวิจัยเพื่อการจัดการ

              ๔๐๓ ๔๑๕      ภาวะผู้นำทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา

              ๔๐๓ ๔๑๖      การบัญชีเพื่อการจัดการ

              ๔๐๓ ๔๑๗     การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์

              ๔๐๓ ๔๑๘      กฏหมายเพื่อการจัดการ

              ๔๐๓ ๔๑๙      ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ

              ๔๐๓ ๔๒๐      การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์

              ๔๐๓ ๔๒๑      การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ

      ๒.๔. วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ

               ๔๐๓ ๓๒๒      การบริหารจัดการงบประมาณ

               ๔๐๓ ๓๒๓      หลักการฝึกอบรมและการประชุม

               ๔๐๓ ๓๒๔      การบริหารการเปลี่ยนแปลง

               ๔๐๓ ๓๒๕      การจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบวิถีพุทธ

               ๔๐๓ ๓๒๖      ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาตอ่รองทางการจัดการ

               ๔๐๓ ๓๒๗     การสื่อสารกับการจัดการ

               ๔๐๓ ๓๒๘     การบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม

               ๔๐๓ ๓๒๙     การไกล่เลี่อยและการจัดการข้อพิพาท 

               ๔๐๓ ๓๓๐     การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ

               ๔๐๓ ๓๓๑     นวัตกรรมและการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง

               ๔๐๓ ๔๓๒    ระบบสารสนเทศเพ่ื่อการจัดการ

               ๔๐๓ ๔๓๓    มนุษย์สัมพันธ์กับการจัดการ

               ๔๐๓ ๔๓๔    การบริหารและการประเมินโครงการ

               ๔๐๓ ๔๓๕    การพัฒนาองค์การและการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง

               ๔๐๓ ๔๓๖     การจัดการโครงการ

               ๔๐๓ ๔๓๗     การจัดการเชิงกลยุทธ์

               ๔๐๓ ๔๓๘     การจัดการวิถีชุมชน

               ๔๐๓ ๔๓๙     การจัดการเงินและทรัพย์สิน

               ๔๐๓ ๔๔๐     จิตวิทยาการจัดการ

               ๔๐๓ ๔๔๑     การจัดการงานสารบรรณและธุรการ

               ๔๐๓ ๔๔๒     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้น

               ๔๐๓ ๔๔๔     สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์