หน้าแรก
เมนูหลัก


หมวดวิชาเฉพาะ

      ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา

         ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา

             ๐๐๐ ๑๔๔  วรรณคดีบาลี

             ๐๐๐ ๑๔๕  บาลีไวยากรณ์

             ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี

             ๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา

             ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก

             ๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก

             ๐๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปิฎก

        ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป

             ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา

             ๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

             ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย

             ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

             ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทส

             ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

         ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ

              ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑

              ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒

              ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓

              ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔

              ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

              ๐๐๐ ๓๕๖    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖

              ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

      ๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์

               ๔๐๑ ๒๐๒   ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

               ๔๐๒ ๓๐๑   ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

               ๔๐๒ ๓๐๒   ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

               ๔๐๒ ๓๐๓    องค์การและการจัดการในภาครัฐ

               ๔๐๒ ๓๐๔    นโยบายสาธารณะและการวางแผน

               ๔๐๒ ๓๐๕    การบริหารทรัพยากรมนุษย์

               ๔๐๒ ๓๐๖     การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ

               ๔๐๒ ๓๐๗     การบริหารการพัฒนา

               ๔๐๒ ๓๐๘     การบริหารโครงการ

               ๔๐๒ ๔๐๙     พฤติกรรมองค์การ

               ๔๐๒ ๔๑๐     การบริหารเชิงกลยุทธ์

        ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์     

                ๔๐๑ ๔๑๗    กฏหมายปกครอง

                ๔๐๑ ๔๑๘    กฏหมายอาญา

                ๔๐๒ ๓๑๒    การบริหารองค์กรภาครัฐ

                ๔๐๒ ๓๑๓    จริยธรรมทางการบริหาร

                ๔๐๒ ๓๑๔     ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

                ๔๐๒ ๔๑๕     ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์

                ๔๐๒ ๔๑๖     การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์

                ๔๐๒ ๔๑๙     สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์

                ๔๐๒ ๒๒๐      พุทธธรรมกับการบริหาร

                ๔๐๒ ๒๒๑      รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา

               ๔๐๒ ๓๒๒       รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

               ๔๐๒ ๓๒๓       การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ

               ๔๐๒ ๔๒๔       ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา

        ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

                ๔๐๑ ๓๐๔       ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

                ๔๐๑ ๔๒๘       กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

                ๔๐๑ ๔๒๙       กฏหมายลักษณะพยาน

                ๔๐๒ ๔๒๕       ประชมอาเซี่ยนศึกษา

                ๔๐๒ ๔๒๘       เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์

                ๔๐๒ ๔๒๙       การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ดพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                ๔๐๒ ๔๓๐        ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร

                ๔๐๒ ๔๓๒       การบรีิหารความเสี่ยง

                ๔๐๒ ๔๓๓        การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ

                ๔๐๒ ๔๒๗        สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ

                ๔๐๒ ๔๓๘        การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

                ๔๐๒ ๔๓๙        ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ