หน้าแรก
เมนูหลัก


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     ๑.๑ วิชาบังคับ

             ๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม

             ๐๐๐ ๑๐๒ กฏหมายทั่วไป

             ๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

             ๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น

             ๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป

             ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร

             ๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

             ๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น

             ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

             ๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย

     ๑.๒ วิชาเลือก

             ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย

             ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

             ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่ง่่แวดล้อม

             ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุุบัน

             ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษอังกฤษเบื้องต้น

             ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง

             ๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย

             ๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

             ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้นำ

             ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล